ഹാപ്പി വാലെന്റൈൻസ് ഡേ


നിന്റെ കൈയും പിടിച്ചു ഇനിയുമേറെ നടക്കണം
പുതുമയുടെ ചൂടും, പഴമയുടെ ചൂരും
പഴങ്കഥകളുടെ മധുരവും, ഇല്ലായ്മയുടെ കയ്പ്പും
നഷ്ടപ്പെടലിന്റെ വേദനയും
ചേർത്ത് പിടിക്കലിൻ ആനന്ദവുമറിഞ്ഞ

എൻ ഹൃദയമേ……….., നിൻ ലഹരി….
അതിനായി………………………

ഇനിയുമേറെ ഒപ്പം നടക്കണം

One thought on “ഹാപ്പി വാലെന്റൈൻസ് ഡേ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *